German

Danish

English

Cykel- og vandreruter

Arbejdsgruppen Cykel- og Vandreruter har arbejdet med emnerne:

  • Cykelstier
  • Cykelbaner
  • Cyklisters trafiksikkerhed
  • Cykelruter
  • Vandrestier og -ruter
  • Skiltning af rekreative ruter
  • Cykler og offentlig trafik

Arbejdet har bestået i erfaringsudveksling af hvordan de enkelte kommuner arbejder med trafiksikkerhed for cyklister. Hvilke metoder er der gode erfaringer med og hvordan er lovgivningen for gennemførsel af projekterne i de to lande. Et andet område har været koordinering og sammenhold af kommunernes handlingsplaner for etablering af nye cykelstier og hvordan det passer ind med nabokommunens planer.
Vedrørende rekreative cykelruter har der været erfaringsudveksling af metoder til vejvisnings- og informationsskilte på cykelruterne. På dansk side har der siden amternes nedlæggelse været en nedprioritering af vedligehold og planlægning af nye cykelruter og skiltning. Arbejdsgruppens konklusion er, at der med fordel kan udarbejdes et fælles projekt for vedligehold og udvikling af cykelruter, eventuelt med midler fra Interreg-midler eller lignende. Der har også været set på barriererne for at medbringe cyklen i den offentlige trafik og disse barrierer er forelagt arbejdsgruppen Bus og Togtrafik, som har taget emnerne med i sit arbejde.
Vandreruter har også været behandlet og skiltning på disse. De tre kommuner har et bredt udbygget vandrerutenet som på flere strækninger er sammenhængende på tværs af kommune- og landegrænse, og andre steder kan stierne med fordel forlænges så de bliver sammenhængende.
Referater fra arbejdsgruppens møder kan ses på denne side til højre.